God, Jezus en de Heilige Geest zijn figuren uit de Bijbel die een welbepaalde rol spelen in relatie tot het menselijke ras. Waarom gebruikt Een cursus in wonderen dan dezelfde figuren in plaats van oorspronkelijke of generische zoals ‘hoger zelf’? En kun je zeggen wat volgens Een cursus in wonderen de definitie is van “God, Jezus en de Heilige Geest”?

Antwoord: Hoewel de fundamentele boodschap van de Cursus universeel is, is de vorm dat niet, en dat is ook niet de bedoeling. Zijn leerplan is duidelijk bedoeld voor een speciaal gehoor: de westerse wereld die onder de krachtige invloed van het christendom is opgegroeid; een invloed die niet erg christelijk of spiritueel is geweest, zou iemand kunnen argumenteren. Daarom is het gekaderd in bewoordingen en begrippen die in de westerse wereld en in het bijzonder in het christendom gangbaar zijn; en daarom is ook een van zijn belangrijkste doelstellingen te corrigeren wat in zijn ogen vergissingen zijn in het traditionele christendom. Er wordt gebruik gemaakt van begrippen en bewoordingen die in de bijbelse religies gangbaar zijn. Zo wordt de student naar een ervaring geleid die de beperkingen van het begripsmatig denken overstijgt. Door steeds weer de nadruk te leggen op de inhoud en niet de vorm van zijn boodschappen, vermijdt hij het onvermijdelijke conflict van instellingen die veel te veel gebonden zijn aan rituelen en vormen.

Uit de inleiding tot Forgiviness and Jesus: The meeting place of Christianity and A Course in Miracles (blz. 9-11):

…Jezus’ identiteit als de bron van het materiaal die zich zo uitdrukkelijk manifesteert …vormt een probleem voor vele Cursus-studenten en toekomstige studenten. Deze groep omvat niet alleen joden die tussen christelijke anti-semitisten opgroeiden, maar ook een grote hoeveelheid christenen voor wie Jezus een sterk anti-religieus symbool is geworden. Het antwoord op deze vraag [de reden voor het christelijke kader] wordt gevonden in de modus operandi, de werkwijze, van de Heilige Geest die onze vergissingen corrigeert in de vorm waarin ze verschijnen, want vergeving kan alleen genezen in de vorm waarin het niet-vergeven tot uitdrukking kwam. Door zich met ons te verbinden in de wereld van onze vergissingen, corrigeert de Heilige Geest onze illusies met zachtheid en leidt ons eraan voorbij naar de waarheid.

[Het christendom] hield eeuwenlang de herinnering en het voorbeeld van Jezus– de zuiverste uitdrukking die we kennen van de Liefde van God – in stand, met inbegrip van zijn evangelie van vergeving, en de talrijke culturele en ethische bijdragen ervan kwamen ten goede aan de mensheid. Aan de andere kant is het christendom een religie van opoffering, schuld, vervolging, moord en elitisme geweest, met Jezus als hoofdsymbool – hij wiens evangelie er een was van louter liefde, vergeving, vrede en eenheid.

Zo zegt de Cursus: “Wrange idolen zijn er gemaakt van hem die slechts een broeder voor de wereld wilde zijn” (VvT5.5:7). De ontwikkeling van het christendom kan gedeeltelijk worden gezien als de geschiedenis van een volk dat, hoewel het in Jezus en zijn boodschap geloofde, de wereld dikwijls onopzettelijk tragedie bracht in plaats van troost en verlossing. In plaats van alle volkeren onder God als één familie te verenigen, heeft het deze familie verdeeld en onderverdeeld. Voordat we Jezus’ radicale boodschap van vergeving ten volle kunnen aanvaarden, …. moeten de vergissingen uit het verleden ongedaan worden gemaakt. In deze context kan worden gezegd dat het een van de doelen van Een cursus in wonderen is deze vergissingen met betrekking tot de afscheiding, die de traditionele christelijke leringen zijn binnengedrongen en Jezus kernboodschap van Gods Liefde voor alle volkeren hebben vervormd, te corrigeren, en de noodzaak dat wij elkaar vergeven als middel om deze liefde in ons bewustzijn terug te brengen. Voordat we voorbij kunnen gaan aan het separatisme van de religies om onze eenheid in God te kennen, moeten de religies van de wereld gezuiverd worden van hun vergissingen. Een cursus in wonderen is aan de wereld gegeven als één van die zuiveringsmiddelen”.

Een andere bron die je kunt raadplegen voor een uitleg over het standpunt van de Cursus over Jezus en de verhalen uit het nieuwe testament over de betekenis van zijn leven, kun je vinden in het nawoord van Christian Psychology and A Course in Miracles van Kenneth Wapnick, tweede druk.

2) Uit de Glossary-Index for A Course in Miracles:

GOD: de Eerste Persoon in de Drieëenheid; de Schepper, de Bron van alle zijn of leven; de Vader, wiens Vaderschap wordt vastgesteld door het bestaan van Zijn Zoon, Christus, de Eerste Oorzaak, wiens Zoon Zijn Gevolg is; Gods essentie is geest, die wordt gedeeld door heel de schepping, wier eenheid de Hemelse staat is.

HEILIGE GEEST: de Derde Persoon in de Drieëenheid die in de Cursus metaforisch beschreven wordt als Gods Antwoord op de afscheiding; de Verbindingsschakel tussen God en Zijn afgescheiden Zonen, die de kloof overbrugt tussen de Denkgeest van Christus en onze gespleten denkgeest; de Godsherinnering en de herinnering aan Zijn Zoon die we in onze droom met ons meegenomen hebben; Degene die onze illusies (waarneming) ziet, en ons erdoorheen leidt tot de waarheid (kennis); de Stem voor God die namens Hem spreekt en namens ons ware Zelf en ons herinnert aan de Identiteit die we vergeten zijn; er wordt ook naar verwezen als Brug, Trooster, Gids, Middelaar, Leraar en Vertaler.

JEZUS: de bron van Een cursus in wonderen; de eerste persoon of ‘ik’ in het boek; degene die het eerste zijn aandeel in de Verzoening voltooid heeft, wat hem in staat stelde de leiding te nemen over het gehele plan; door zijn ego te overstijgen, heeft Jezus zich vereenzelvigd met Christus en kan nu voor ons een leermodel zijn en een eeuwig aanwezige hulp wanneer we hem aanroepen in ons verlangen om te vergeven.

Opmerking: niet uitsluitend aan te duiden als Christus, de Tweede Persoon in de Drieëenheid.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina